Font-Test for HTML Files with Unicode Fonts.

Insert desired fonts into the HTML source file:

 

अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ ऌ - ए ऐ ओ औ

क ख ग घ ङ - च छ ज झ ञ - ट ठ ड ढ ण - त थ द ध न

प फ ब भ म - य र ल व - श ष स - ह - अः अं

 

आसीद्राजा नलो नाम वीरसेनसुतो बली।

उपपन्नो गुणैरिष्टै रूपवानश्वकोविदः॥३-५०-१॥

 

a ā i ī u ū ṛ ṝ ḷ - e ai o au

ka kha ga gha ṅa - ca cha ja jha ña - ṭa ṭha ḍa ḍha ṇa - ta tha da dha na

pa pha ba bha ma - ya ra la va - śa ṣa sa - ha - aḥ aṁ

 

āsīdrājā nalo nāma vīrasenasuto balī |

upapanno guṇairiṣṭai rūpavānaśvakovidaḥ ||3-50-1||